www.heiligenberg-bei-heidelberg.de

Startseite

Mein Schatz, der isch vun Hendesse

Iwwer Berg, iwwer Bickel, iwwer Daal, iwwer Häih,

o wie schäi isch die Nadur, Juchhäih -


1. Mein Schatz, der isch vun Hendesse,

Der hot e schäi Gemisehändele,

Der hot in grouße Goode

Baut Schdeckzwiwwl un Dumoode

Un Boune hot er aa, dirallalaa, dirallalaa


Iwwer Berg, iwwer Bickel, iwwer Daal, iwwer Häih,

o wie schäi isch die Nadur, Juchhäih -


2. Mein Schatz, der baut aa Erdebeer,

Spinaad, Zelaad un Grusseldabeer,

Im Keller hot der Schlaggel

Drei Fässer voll Raddegaggel,

Und saufe kann er aa, dirallalaa, dirallalaa


Iwwer Berg, iwwer Bickel, iwwer Daal, iwwer Häih,

o wie schäi isch die Nadur, Juchhäih -


3. Mein Schatz, der schleicht beim Mundesschei

Ganz leisl in mei Kammer nei,

Mer sinn alloo noch wach

Un mache gar kon Krach,

Imme Johr sinn mer e Paar, dirallalaa, dirallalaa


Iwwer Berg, iwwer Bickel, iwwer Daal, iwwer Häih,

o wie schäi isch die Nadur, Juchhäih -